Nikahnya

Contoh Isi Undangan Pernikahan Jawa

Contoh isi teks atau kata-kata undangan pernikahan bahasa jawa, krama alus, inggil

undangan online gratis Contoh Isi Undangan Pernikahan Jawa

Kata-kata undangan pernikahan jawa

Kata-kata atau teks dalam undangan pernikahan bahasa jawa adalah hal yang sangat penting dalam penulisan undangan pernikahan. Ada beberapa contoh penulisan kata-kata undangan pernikahan jawa sebagai berikut:

undangan gambar murah

Mau bikin undangan online unik kayak gini?

Bikin undangan online gratis

Contoh-contoh isi undangan pernikahan jawa

Contoh isi undangan pernikahan bahasa jawa krama inggil

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kairing Sagunging Pakurmatan.
Sesarengan kalian serat menika kula nyaosi pirsa, mugi Gusti Allah SWT
Tansah hangganjar kawilujengan ing samudayanipun
Kulo badhe hanggadhahi khajat hangemah-emahaken yoga kulo estri ingkang name,

Siti Zulaikha
Putri Bapak Ganjar Purnomo & Ibu Zaenab

Kaliyan

Andi Permana
Putra Bapak Much. Hardjo & Ibu Siti Sumarsih

Ingkang menika, menawi sepen ing sedaya reribetan saha dhangan ing penggalih,
Keprenga kulo ngaturi rawuh panjenengan sekaliyan
Ing pahargyan dhauping pinangenten mbenjang,

Dinen : Sabtu
Surya kaping : 4 November 2017
Panggenan : Gedung Madu Chandya Yogyakarta

Saperlu hangestreni saa paring donga pangestu
Dhumateng pinaganten kekalih sumrambah ing sedayanipun.

Mekaten atur kula, awit rawuh saha paring dinga pangestunipun Bapak Ibu sekaliyan, kulo ngaturaken aguningin panuwun. Matur nuwun

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atur taklim kula,

Kel. Bapak Ganjar Purnomo & Ibu Zaenab
Kel. Bapak Much. Hardjo & Ibu Siti Sumarsih

Contoh isi undangan pernikahan bahasa jawa krama halus

Nambut Silaning Akrami

Ari Yogo Prasetya, S.Pd.
Putra Bpk. Mardoko, S.Pd. / Ibu Purwati
Tempuran, Balecatur, Jember

Kaliyan

Nanik Dwi Handayani, Amd.Keb.
Putri Bpk. Saiful / Ibu Sumini
Ngampelrejo, Tegalrejo, Jember

Ingkang sampun nindakaken syariat agami Allah, serta tuntunaning Rasullah, kanti dhaup suci
dinten Jumat, 9 April2014, wanci tabuh : 08.00, wonten ing Masjid Darus Sholihin Ngampelrejo

Kencong, April 2014
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Winantu sagunging pakurmatan, kanthi lumaraping nawala sedhahan,
minangka sesulih pisowan kula wonten ing ngarsa panjenengan,
sinartan nyadhong berkahing Gusti Ingkang Maha Tunggal,
kula sebrayat hangadhahi pangangkah badhe ngawontenaken syukuran
tuwin pawiwahan dhauping sri penganten anak kula,

Dinten : Rabu
Surya Kaping : 14 April 2014
Wanci Tabuh : 11.00 – 14.00 WIB
Mapan ing : Dusun Tempuran, Balecatur, Kencong

Setuhu badhe damel bombong saha mongkoging manah kula sebrayat,
bilih dhangan ing penggalih saha sepen ing sambekala Bapak/Ibu
kepareng rawuh hangestreni saha paring puja pangastuti
dhumateng anak kula sri penganten, supados dados kaluwarga ingkang bagya mulya.
Wasana kula sagotrah hangaturaken agunging panuwun
saha nyuwun lubering pangaksami sadaya kekirangan dalah kalepatan kula.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atur Taklim Kula

Bpk. Mardoko, S.Pd.
Ibu Purwati
Ari & Nanik
undangan video murah

Mau bikin undangan video kece kayak gini?

Bikin undangan video gratis